Site Sorumlusu

Okutman Mustafa Seçkin Bacak (Modern Diller)
m.seckin.bacak@dpu.edu.tr
0 (274) 265 20 31
Dahili No: 1691
Okutman Halil İbrahim KARABULUT
hibrahim.karabulut@dpu.edu.tr
0 (274) 265 20 31
Dahili No:
Memur Gökhan BACAK (Yabancı Diller Yüksekokulu)
gokhan.bacak@dpu.edu.tr
0 (274) 265 20 31
Dahili No: 1655
Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2017, Cuma